Mila Haugova | Slovakia

PRIESVITNOSŤ I.

Lebo
Lebo ešte žijeme v tomto rozvrátenom svete
v bezhraničnej zime. nekončí sa a nikdy nezačína,
ale možno ako predtým, keď sme sa milovali zasvieti okno.
a v okne sa mihne hlava jeleňa hľadajúceho svoju jeleniu laň,
ktorú sme zabili keď sa nečakane vynorila z hmly v priekope
zasvietila ako biela žiara na ceste, potom len tupý úder a pád.
späť do priekopy, ani si mi nedovolil pozrieť sa na ňu.
predstavujem si ju ako ležala v lesku podvečerného svetla
na bielom snehu, bez kvapky krvi. povedal si. bez kvapky krvi.
jestvuje jediný múr, ktorý ma od nej oddelil, jediná záhrada,
do ktorej vždy príde, presná krivka jej pádu zodpovedá našim
srdciam, tak veľmi sme sa nepoznali, vždy bude zľahka kráčať
k záhrade, k tej záhrade v ktorej čakám, zakutraná do svojho
smútku z dvojnásobnej straty, bol tretí január, večer pol šiestej,
mohli sme neprísť na toto stretnutie? kto ma (nás) vyslobodí
z toho okamihu, mala som zomrieť ja, vrhla sa k oknu na mojej
strane, čo to malo znamenať? vlčie trávy hlboko dýchajúce
pod snehom, kto nás tam poslal práve vtedy keď chcela prejsť cez
cestu, ktorú ona a jej predkovia poznali veky. naproti ceste zrútená
šopa. zlomená ohrada, detská úzkosť a smútok.

TRANSLUCENCY I.

Because
Because we still live in this world torn apart
a limitless winter, neither beginning nor ending.
but perhaps as before, when we make love the window illuminates.
and in the window a stag’s head flashes in search of the doe
we killed when she unexpectedly emerged from the mist in a ditch
a shining white glow on the road, then a dull thud and crash.
back into the ditch, nor would you let me look at her.
I imagine her lying in the glitter of the early evening light
in the white snow, without a drop of blood, you said, without a drop of blood.
there is a single wall that separated me from her, a single garden,
to which she always comes, the exact curve of her fall answers to our
hearts, so much we didn’t know, will always walk lightly
to the garden, the garden in which I wait, coiling into my
sorrow for the double loss, the third of January, half past five in the evening,
couldn’t we have not come to this meeting? Who delivered me (us)
from that moment, I had to die myself, rushed to the window on my
side, what does it mean? wolf grass deep breathing
under the snow, who sent us exactly there when she wished to cross
the road which she and her ancestors had known through the ages.
across the road a caved-in shed. broken fence, children’s anxiety and sadness.

Translated by: JAMES SUTHERLAND-SMITH

PRIESVITNOSŤ II.

Som biela hmla
Som biela hmla napĺňajúca údolie.
blúdiace temné zviera, plačem aby už nikto nezomrel.
nepotrebujem odvahu k smrti ale k životu.

aby sme predišli nedorozumeniu.
tu je príčina, jeden muž prestal vnímať jednu ženu.
ty mňa. ako sa to stalo opýtam sa.
nezadržateľne sme sa začali meniť, jeden na druhého.
jeden do druhého, už som nevedela
či milujem ja alebo ty. ruky ktoré ma objímali boli (jeho)
moje. ruky ktorými som ho objímala
boli (moje) jeho. aj ústa. aj úsmev, aj podoba, aj spánok.
aj láska, aj nenávisť za to že sa vieme.
poznáme, aj za to že sa ne-vieme ne-poznáme a nie sme takí
akí sme chceli byť jeden pre druhého
od začiatku mystickí Anjeli, hostia
nevedome privítaní v dome a tretí Anjel
držal nad nami kamennú oblohu.

TRANSLUCENCY II.

I am white fog
I am white fog filling a valley.
A dark stray animal that weeps so that no-one should die.
I don’t need the courage to die, but to live.

so we don’t foresee misunderstanding.
There is a reason. a man stopped perceiving a woman.
you me. How did it happen I ask.
inexorably, we have begun to change, one in the other.
one into the other, I don’t know
whether I have loved or you. the hands which have embraced me are (his)
mine. the hands with which I’ve embraced him
are (mine) his. and mouth. and smile. and shape. and sleep.
and love. and hate for what we knew.
we know, also from this we can’t not know and we aren’t as
we’ve wanted to be there for one another
from the beginning Mystical Angels, guests
unknowingly welcome in the house and the third angel
has held above us a stony sky.

Translated by: JAMES SUTHERLAND-SMITH

 Curriculum Vitae Mila Haugova